John Whipple
ca 1640 - 15 Dec 1700
John Whipple
ca 1620 -
Sarah
ca 1620 -