Sarah Cobb
10 Mar 1662 - 8 Jan 1742
Henry Cobb
ca 1630 -